آزمون شخصیت شناسی نئو (NEO_FFI)


تست شخصیت شناسی نئو (NEO_FFI) از مهم ترین ابزارها برای پیش بینی رشد حرفه ای و عملکرد شغلی افراد است. با انجام این آزمون میزان عصبانیت، برون گرایی، گشودگی به تجربه، توافق و وظیفه شناسی شما به عنوان عوامل موثر در موفقیت شغلی، مشخص می شود. وضعیت شما در هر یک از این عوامل می تواند به خوبی میزان تناسب با شغل مورد نظر را پیش بینی نماید.

تعداد سوال :60

زمان :15 دقیقهشما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top