آزمون سنجش سبک انگیزشی غالب (Dominant Motivation Style Inventory-DMSI)


انجام چه کارهایی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در شما می شود؟ 

قطعا اولین گام موفقیت، پیدا کردن مسیری است که باعث ایجاد انگیزه بیشتر در شما می شود. با انجام این آزمون انگیزه دهنده غالب شخصیت خود را شناسایی می کنید. آیا به دنبال پیشرفت هستید؛ ایجاد ارتباط با دیگران برایتان اهمیت دارد و یا به دنبال قدرت هستید؟ با این شناخت فرایند مدیریت تغییرات و رشد خود را هدفمندتر و آسانتر خواهید ساخت

تعداد سوال :15

زمان : 7 دقیقهشما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top