آزمون سنجش سبک حل تعارض (TKI)


اقدامات شما وقتی با دیگران تضاد و تعارض پیدا می کنید، چیست؟ به صورتی سازنده رفتار می کنید یا مخرب؟

آگاهی از نوع واکنشتان هنگام تعارض ها، مهم ترین عامل در رفع اساسی آن هاست و می تواند به شما در اتخاذ روش های موثر و متناسب با موقعیت، کمک کند. با انجام این آزمون شما متوجه می شوید که چقدر اهل رقابت، همکاری، مصالحه، اجتناب و سازش هنگام تعارض با اطرافیانتان هستید و در نهایت با راهکارهای ارائه شده خاص هر سبک می توانید تعارضات خود با دیگران را هوشمندانه تر مدیریت و رفع نمایید.

تعداد سوال :30

زمان : 15 دقیقهشما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top