آزمون سنجش توانایی‌های شناختی


نقاط برجسته توانمندی های شناختی شما کدام است؟

تست توانایی شناختی ابزاری معتبر برای سنجش میزان استعداد افراد است، تستی موثر در میزان موفقیت حرفه ای افراد. توانایی‌های شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گسترۀ وسیعی از توانایی‌هایی مانند برنامه‌ریزی، توجه، حل مسئله، انجام همزمان تکالیف و انعطاف‌پذیری شناختی را در بر می گیرد.

مدت زمان : 10 دقیقه

تعئاد سوال : 30 سوالشما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top