آزمون شخصیت شناسی هارتمن (Hartman)


شخصیت شما چه رنگی است؟

ارزش های مورد پذیرش ما، کلید شخصیتمان است. هارتمن بر این اساس شخصیت افراد را در 4 رنگ: قرمز (قدرت)، آبی (صمیمیت)، سفید (صلح و آرامش)، زرد (لذت و تفریح)، دسته بندی کرده است. با انجام این آزمون شما می توانید نسبت به شخصیت خودتان (بر اساس ارزش های محوری که دارید)، اطلاعات مفیدی کسب کنید.

تعداد سوال : 45

زمان : 10 دقیقهشروع

Back to top