آزمون تشخیص سبک های مقابله با استرس (CSI)


آیا میدانید چطور می توانید استرستان را مدیریت کنید؟

اگر سبک کارآمدی در مقابله با استرس­ زاهای محیطی داشته باشید، می­ توانید از اثرات سوء استرس در امان باشید. با انجام این آزمون روش هایی که شما از آن برای کنار آمدن با موقعیت استرس آفرین استفاده می کنید، شناسایی شده و راهکارهایی برای بهبود روش مقابله با استرس به شما ارائه می شود.

تعداد سوال : 72

زمان : 10 دقیقهشما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top