ارزیابی های حوزه سبک و شیوه رهبری و مدیریت

سابقا" توجه خاص مدیران معطوف به انجام شدن کارها به هر نحو ممکن بود. بعضی از مدیران پس از مدتی متوجه شدند که وقتی به جای تمرکز کامل بر فعالیت ها، بر ایجاد روابط مناسب با کارکنان متمرکز می شوند، به نتایج بهتری دست می یابند. در این جا بود که دچار سردرگمی میشدند که کدام سبک بهتر جواب می دهد، در این بخش های آزمون هایی تدارک شده که هم سبک رهبری مدیران سنجیده میشود و هم میتوان بوسیله آن میزان اثرگذاری آن سبک و بعضا سبک جایگزین برای افزایش عملکرد را نیز میتوان مورد بررسی قرارداد.

 

جهت آشنایی با شرایط شرکت در این آزموندستور العمل سازمانی شرکت در آزمون را مطالعه فرمایید

 

سنجش سبک رهبری چند عاملی

سنجش سبک رهبری چند عاملی

هدف از این آزمون ارزیابی وشناخت سبک مدیریتی مدیران در هدایت شرکت ها می باشد

ادامه

سنجش مهارت تصمیمگیری مدیران

سنجش مهارت تصمیمگیری مدیران

هدف شناسایی میزان مهارت  تصمیمگیری مدیران و کارکنان در شرایط گوناگون می باشد

ادامه

Back to top