آزمون سنجش تعهد سازمانی-مدل آلن و می یر


ارزیابی تعهد سازمانی (مدل آلن و می یر)

در روزگاری که تعهد سازمانی در معنای سنتی به مفهومی منقرض شده تبدیل شده است. سنجش تعهد سازمانی کارکنان در معنای جدیدی برای پاسخ دادن به سوالات زیر بسیار مفید است. چرا تعهد سازمانی پایین است؟ چرا افراد سازمان را ترک می کنند؟ برای حفظ کارکنان کجا باید کار کنیم؟

 تحقیقات زیادی که در ارتباط با تعهد سازمانی انجام شده بیانگر این مطلب است که ارتباط تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی مستقیم (مثبت) است ولی ارتباط آن باترک خدمت، غیبت وتأخیرکارکنان معکوس(منفی) است. لذا ماهیت ارتباط فرد با سازمان در هر یک از اجزاء سه‌گانه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری متفاوت است.

tahod sazemani

تعداد سوالات :24 عدد

نوع سوالات: تستی 5 گزینه ای

مدت زمان آزمون: 15 دقیقه

برای هر سوال بهترین گزینه ای که نظر شما به آن نزدیکتر است را انتخاب کنید.

لطفا به سوالات بصورت صادقانه پاسخ دهیدشما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top