نیازسنجی سازمانی

Organization Assessment 600x400

 

امروزه افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییر نیازهای مشتریان و تشدید فضای رقابتی،  سازمان ها را مجبور می سازد که انعطاف پذیر، خلاق و رقابت پذیر باشند. ارزیابی سازمانی به سازمان ها کمک می کنند که عارضه ها و آسیب ها را شناخته و نسبت به رفع آنها اقدام نمایند؛ آسیب هایی که منجر به ضعف در عملکرد سازمان شده و رضایت ذینفعان را تحت تاثیر قرار داده اند. این آزمون ها همچنین به شناخت وضعیت سلامت سازمان و ارزیابی مکانیزم های مدیریتی و سیستمی آن کمک شایانی می کند.

 

Back to top