Array
{JLinkedShare href=http://www.clinicsazmani.com/weblog/organization-diagnosis/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html}

مزایای عارضه یابی سازمانی

در فضای کسب و کار رقابتی امروز که سازمان ها برای بقا نیاز به بهبود و تعالی دارند، تا با چابکی بتوانند خود را با تغییرات محیط وفق داده، تهدیدات را پشت سر گذاشته یا حتی تبدیل به فرصت کنند، سازمانی موفق است که از سلامت کامل برخوردار بوده و بند های کفش خود را محکم بسته باشد و پس از آن در جاده ی درست گام برداریم. اگر وارد راه پر پیچ و خم رقابت شویم و ذهن و جسمی بیمار داشته باشیم قدم هایمان ما را به ورطه نابودی خواهند کشاند.


اصولاً سازمانی متعالی است که کیفیت خروجی های آن مورد رضایت مشتریان ، مصرف کنندگان ، کارکنان ، سهامداران ، تأمین کنندگان کالا و خدمات و جامعه قرار گیرد. قدم اول در این راه چیست؟ ما با انجام فرآیند عارضه یابی سازمانی به مشکلات و امراض سازمان پی برده و سپس با تعریف پروژه های بهبود، قدم اول را برای آماده سازی خود در مسیر رشد و تعالی بر میداریم.
انجام فعالیت عارضه یابی به عنوان گام اولیه درتعریف اقدامات لازم برای توسعه ظرفیت مدیریت ونظام های مدیریتی و اصلاح عملكرد سازمان فعالیتی بسیار ضروری و گامی كوچك از یك پروژه استراتژیك در سازمان است. لزوم توفیق این امر،حمایت مدیران ارشد سازمان است.حركت بهبود و توسعه در یك سازمان زمانی صحیح و اثر بخش خواهد بود كه با شناخت درست و واقعی نقاط قوت و نقاط ضعف فعلی یك سازمان یا شركت و فرصت ها و تهدیدهای محیطی آن آغاز شود.فهم و درك مناسب،معتبر و قابل اتكای یك سازمان نیازمند چارچوب مفهومی صحیح،علمی و منسجم است و بدون وجود آن،نتایج بررسی و شناخت،معتبر و قابل دفاع نخواهد بود.نتیجه فرآیند عارضه یابی، فهرست مشكلات مهم بنگاه ودر نهایت پیشنهادهایی برای رفع آنها است.
گام اول عارضه یابی، شناسایی عوامل اثر گذار بر شاخص های عملكرد سازمان است كه منجر به شناسایی مسایل و ریشه های آنها و تعیین راهكارهای مناسب برای حل آنها می باشد.


مزایا و نتایجی كه مدیران سازمان می توانند از عارضه یابی انتظار داشته باشند عبارتند از:

• علل تاخیرات پروژه های سازمان
• محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری
• تحلیل دقیق ساختار،فرآیند اهداف و استراتژی های سازمان و بهبود آنها
• تعیین نقاط ضعف و قوت و اولویت بندی مشكلات
• بهبود جانمایی ماشین آلات ، تجهیزات و وضعیت آنها
• میزان سهم از بازار
• رقبای داخلی و خارجی
• میزان بهره وری سازمان وكاركنان
• عارضه یابی منابع انسانی،ارگونومی و محیط كار
• گردآوری و طبقه بندی داده های اطلاعاتی مورد نیاز

Written by on

{JLinkedShare href=http://www.clinicsazmani.com/weblog/organization-diagnosis/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html}
{JFBCComments href=http://www.clinicsazmani.com/weblog/organization-diagnosis/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html width=350 num_posts=10 colorscheme=light order_by=social}