Array
{JLinkedShare href=http://www.clinicsazmani.com/weblog/organization-diagnosis/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html}

مدل مالکوم بالدریج در عارضه یابی سازمانی

مدل مالکوم بالدریج یکی از مدل های مشهور عارضه یابی و تعالی سازمانی است بطوریکه بسیاری از سازمان ها منابع قابل توجهی را به منظور حرکت به سوی تعالی بر اساس روابط پیشنهادی در مدل بالدریج تخصیص می دهند. سازمان ها به منظور دستیابی به تعالی نیازمند الگوبرداری از بهترین ها و همچنین دانستن اهمیت هریک از ابعاد و تاثیر آنها بر عملکرد شرکت دارند.

معیارهای اصلی این مدل شامل رهبری ، طرح‌ریزی استراتژیک ، مشتری‌مداری و بازارمداری، جریان و تحلیل اطلاعات ، مدیریت منابع انسان ، مدیریت فرایند، نتایج کسب و کار سازمان استوار است.

جایزه کیفیت مالکوم بالدریج یکی از جوایز معتبر تعالی سازمانی همانند جایزه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و جایزه دمینگ است. بالدریج یک مسابقه برای قدردانی از شرکت های آمریکایی است که در کیفیت و مدیریت کیفیت به موفقیت هایی نایل آمده باشند. اهداف‌ این‌ جایزه، ارتقاء آگاهی‌ از کیفیت‌ به‌عنوان‌ یک‌ عنصر مهم‌ افزایش‌ در رقابت، فهم‌ نیازمندیهای‌ اجرای‌ عالی‌ و سهیم‌ شدن‌ در اطلاعات‌ است.این جایزه از سال ۱۹۸۷ جهت ارزیابی سازمان های سرآمد امریکایی راه اندازی شد و بصورت مستمر بازنگری شده است . در حال حاضر از ۷ معیار اصلی، ارزش های محوری بالدریج و نظام امتیازدهی تشکیل شده و در پنج بخش تولیدی، صنایع کوچک، خدمات، مراقبت های پزشکی و آموزش هر سال در آمریکا برگزار می شود.

 

جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج Malcolm Baldrige یک جایزه سالانه برای شرکت‌های آمریکایی به منظور دستیابی به اهداف کیفی و تجارت مناسب است. اهداف این جایزه، ارتقا آگاهی از کیفیت به عنوان یک عنصر مهم افزایش در رقابت، فهم نیازمندی‌های اجرای عالی و سهیم شدن در اطلاعات است. مدل بالدریج بر مبنای خود ارزیابی سازمانی اقدام به تحول و تعالی سازمان می‌نماید و تاکید فراوانی بر تغییر و تلاش درونی سازمان‌ها دارد. به این منظور فرآیند اعطای جایزه بالدریج نیز بر مبنای خود ارزیابی سازمان بوده و پس از آن نتایج خود ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و نسبت بهت اعطای جایزه اقدام می‌شود. این جایزه به پاس زحمات وزیر بازرگانی دولت امریکا در توسعه تجارت بازارهای جهانی شرکت های امریکایی ، به نام مالکوم بالدریج نام گذاری شده است.

 

Written by on

{JLinkedShare href=http://www.clinicsazmani.com/weblog/organization-diagnosis/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html}
{JFBCComments href=http://www.clinicsazmani.com/weblog/organization-diagnosis/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html width=350 num_posts=10 colorscheme=light order_by=social}