ارزیابی های حوزه بازاریابی و فروش

این گروه آزمون با هدف شناسایی نقاط ضعف در بازاریابی و فروش سازمان ها طراحی شده است و تقریبا اکثر بخش های بازاریابی و فروش سازمان ها را دربر می گیرد

جهت آشنایی با شرایط شرکت در این آزموندستور العمل سازمانی شرکت در آزمون را مطالعه فرمایید

ارزیابی توجه مدیران به میزان رضایت مشتریان

ارزیابی توجه مدیران به میزان رضایت مشتریان

هدف از این آزمون ارزیابی توجه مدیران به میزان رضایت مشتریان شرکت می باشد

ادامه

ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی

ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی

هدف از انجام این آزمون ارزیابی میزان تسلط شما بر مباحث علمی بازاریابی بین الملل می باشد

ادامه

نوع شناسایی اقدامات استراتژیک بازاریابی

نوع شناسایی اقدامات استراتژیک بازاریابی

هدف از این آزمون ارزیابی جهت گیری های جاری سازمان در مسیر اقدامات استراتژیک بازاریابی می باشد

ادامه

ارزیابی طرح کسب و کار

ارزیابی طرح کسب و کار

ارزیابی طرح کسب و کار

ادامه

 

Back to top