آزمون شناسایی لنگرگاه‌های مسیر شغلی


نقاط برجسته توانمندی های شناختی شما کدام است؟

تست توانایی شناختی ابزاری معتبر برای سنجش میزان استعداد افراد است، تستی موثر در میزان موفقیت حرفه ای افراد. توانایی‌های شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و گسترۀ وسیعی از توانایی‌هایی مانند برنامه‌ریزی، توجه، حل مسئله، انجام همزمان تکالیف و انعطاف‌پذیری شناختی را در بر می گیرد.

 

زمان: 10 دقیقه

تعداد سوال : 30



شما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top