پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش (لاوسون)


پرسشنامه مدیریت دانش 6 عاملی 

نوع پرسشنامه    استاندارد  

طراح                  شرون لاوسون

تعداد سئوالات         24   سئوال   

 

  •     ابعاد و مؤلفه های پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی

1)    دانش افرینی

2)    جذب دانش

3)    سازماندهی دانش

4)    ذخیره دانش

5)    انتشار دانش

6)    کاربرد دانششما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top