پرسشنامه سنجش نیازهای اطلاعاتی مدیران


آیا مدیران شرکت شما برای تصمیم گیری و برنامه ریزی به اطلاعات لازم دسترسی دارند؟

با توجه به ارزش روزافزون اطلاعات، تجهيز مديريت به يک سيستم اطلاعات صحيح و مطمئن که توانايي مديريت را در اتخاذ تصميم ها در مورد برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل ارتقا بخشد، به يک ضرورت اساسي عصر ما تبديل شده است. اين پژوهش سعي بر تحليل و ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي سازمان یا بخش هایی از سازمان شما داشته، تا نتيجه آن در طراحي ، بهبود ویا خرید يک سيستم جامع اطلاعات براي مديريتهاي مختلف اين حوزه، مورد استفاده قرار گيرد.

 

بنابراین وجود اطلاعات کافي ، دقيق ، مناسب و بموقع ، از ملزومات اوليه برای تصميم گيری بعنوان جوهره اصلی فعالیت مديريت ميباشد . گستردگي عوامل دخيل در تصميم گيری و به تبع آن کثرت و تنوع اطلاعات لازم برای اين امر، هر روز بصورت فزاينده ای لزوم توليد اطلاعات مناسب برای تصميم گيری و استفاده از سيستمهای اطلاعاتی مديريت را برای مديريت موثر آشکارتر ميکند . اين پرسشنامه بمنظور جمع آوری اطلاعات لازم برای بررسی و تجزيه و تحليل خروجی های سيستم اطلاعاتی موجود در شرکت شما ، از جنبه های کمی و کيفی و چگونگی طبقه بندی و شکل ظاهری آن تهيه شده است .

 

گردآوری داده ها مورد نیاز از طریق پرسشنامه الکترونیکی انجام پذیرفته و نتایج بدست آمده در قالب گزارش تحلیلی ارائه خواهد شد.

 

لطفا به سوالات بصورت واقعی و همانگونه که در سازمان شما جریان داردد (نه آنگونه که دوست دارید باشد) پاسخ دهید تا برای رفع مشکلات و کاستی های سازمان شما بتوان راهکار مناسب را شناسایی کرد.

تعداد سوالات : 34 سوال

نوع سوالات: تست 4 گزینه ای

مدت زمان:30 دقیقه

 

 شما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top