آزمون تفکر استراتژیک-(مدل لیدکا-liedtka)


تفکر شما به چه میزان استراتژیک دارید؟

تفکر استراتژیک به صورت یک فعالیت فردی شناخته شده است که در درون افراد نفوذ و جای کرده است تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید ، منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید (liedtka , 1998). در این ارزیابی پنج بعد تفکر استراتژیک به وسیله شاخصهای ذیل مورد سنجش قرار میگیرند.

این ابعاد عبارنتد از:

  • تفکر سیستمی

  • عزم استراتژيك

  • پيشروي بر اساس رویکرد علمی

  • فرصت طلبي هوشمندانه

  • تفكر در زمان

  • تفکر فرضیه محور

تعداد سوالات :24 عدد

نوع سوالات: تستی 5 گزینه ای

مدت زمان آزمون: 15 دقیقه

 

برای هر سوال بهترین گزینه ای که شما را توصیف می کند انتخاب کنید.

لطفا به سوالات بصورت واقعی و همانگونه که هستید (نه آنگونه که دوست دارید باشید) پاسخ دهید.

 

توجه : از انجایی که این ارزیابی صرفا بصورت گروهی برگزار میشود لذا جهت انجام ارزیابی تفکر استراتژیک سازمان خود نیاز است ابتدا با مرکز مشاوره کلینیک سازمانی انعقاد قرارداد نموده و سپس افراد سازمان خود را جهت انجام ارزیابی به سامانه معرفی نمایید.شما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top