سنجش جهت گیری استراتژیک سازمان


جهت گیری استراتژیک سازمان شما به کدام سمت و سو می باشد؟

جهت گیری استراتژیکی قواعد و راهنمایی هستند که بر فعالیت های بازاریابی و ایجاد استراتژی شرکت تاثیر می­گذارند. آن ها منعکس کننده­ جهات استراتژیکی بکار رفته توسط یک شرکت برای ایجاد رفتارهای مناسبی که منحصر به عملکرد برتر می­شوند، هستند.

در فلسفه­ یک شرکت ، استراتژی مبنی بر چگونگی به راه انداختن یک تجارت از راه ارزش ها و باورهای عمیق یافت شناسایی می شود. در این پرسشنامه شما میتوانید جهت گیری فعلی سازمان خودتان را  بدون در نظر گرفتن اینکه آیا برنامه ریزی استراتژیک دارید یا خیر ، در ابعاد مشتری ، رقیب ، فرایندهای داخلی ، هزینه گرایی و و نوآوری مورد ارزیابی قرار دهید.

برای هر سوال بهترین گزینه ای که شرکت شما را توصیف می کند انتخاب کنید.

لطفا به سوالات بصورت واقعی و همانگونه که شرکت شما هست (نه آنگونه که دوست دارید باشد) پاسخ دهید

 

توجه : از انجایی که این ارزیابی صرفا بصورت گروهی برگزار میشود لذا جهت انجام ارزیابی جهت گیری استراتژیک سازمان خود نیاز است ابتدا با مرکز مشاوره کلینیک سازمانی انعقاد قرارداد نموده و سپس افراد سازمان خود را جهت انجام ارزیابی به سامانه معرفی نمایید.شما دسترسي لازم برای شرکت در اين آزمون را نداريد.


Back to top